Kosten

In beginsel volledig vergoed
Psychotherapie wordt in beginsel volledig vergoed vanuit je zorgverzekering (basispakket). Dat betekent dat de gesprekken die je bij mij krijgt vergoed worden, indien je een verwijzing van de huisarts hebt. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Via deze link kun je vinden wat de DBC tarieven zijn over 2015, 2016 en 2017 zijn, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Voor zelfbetalers (dus buiten het zorgsysteem, zonder vergoeding, zonder verwijzing, zonder diagnose) is het tarief 110 euro per uur.

Advies ziektekostenverzekering
Als je de behandeling bij mij voor volledige vergoed wilt krijgen, neem dan een ‘echte’ restitutiepolis. Je kunt daarover bij mij informatie opvragen. Als je in psychotherapie-behandeling bent, dan is het altijd raadzaam een zo laag mogelijk eigen risico te nemen.

N.B.: Als je van polis verandert, is het belangrijk daarvan mij op de hoogte te stellen, opdat ik je kan informeren over de gevolgen daarvan qua vergoedingen.

Geen contracten met zorgverzekeraars vanaf 2015
Vanaf 2015 sluit ik geen contracten met verzekeraars. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening. Het belangrijkste probleem is dat ik, als ik wel contracten teken, gedwongen kan worden nieuwe cliënten van die zorgverzekeraar te weigeren, omdat het ‘omzetplafond’ dat de zorgverzekeraar voor mij heeft bepaald is bereikt. Voor mij is het een absurde en onacceptabele situatie dat ik een nieuwe cliënt zou moeten weigeren juist omdat ik een contract met diens zorgverzekeraar heb afgesloten.

Jouw kosten
Jouw kosten kunnen bestaan uit enerzijds je eigen risico en anderzijds uit het ‘restitutietarief tekort’. Ik zal beide hieronder toelichten.

Eigen risico
Iedereen in Nederland heeft een jaarlijks “eigen risico”. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2020 is 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro die je over 2020 declareert bij je verzekeraar niet vergoed krijgt. Indien je er voor gekozen hebt om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, dan kan dit bedrag uiteraard hoger uitpakken. In beginsel valt alle zorg uit het basispakket onder het eigen risico. Uitzonderingen hierop zijn oa verloskundige zorg en huisartsenzorg. Hiervoor geldt geen eigen risico. Er geldt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. Zie evt voor meer informatie: Zorgwijzer.nl.

Belangrijk is om te beseffen dat het eigen risico niet altijd het jaar betreft waarin de gesprekken plaats vinden. Als je bijvoorbeeld op 15 november 2020 begint met de therapie, dan vallen alle gesprekken van 15 november 2020 tot 14 november 2021 administratief geheel onder 2020. Bij een therapie van 15 november 2020 tot 20 oktober 2011 is er dus alleen sprake van een eigen risico voor 2020; niet voor 2021. Pas vanaf 14 november 2021 zou het eigen risico van 2021 in beeld komen.

Drie voorbeelden over hoe eigen risico werkt staan hieronder uitgewerkt.

1) Eigen risico is al volledig aangesproken voor andere zorg:
Je hebt een eigen risico van 385 euro. Je hebt gedurende het jaar al eerder voor andere zorg (bijvoorbeeld een medisch specialist) een beroep op je zorgverzekering gedaan. De kosten van die andere medische zorg bedragen 500 euro. Dat betekent dat je je eigen risico voor dat jaar al hebt betaald (je krijgt dan nl van die 500 euro voor de medisch specialist  maar 115 euro vergoed). Voor de psychotherapie is in dit geval geen sprake van een eigen risico.

2) Eigen risico is deels aangesproken voor andere zorg:
Je hebt een eigen risico van 385 euro. Je hebt gedurende het jaar al eerder voor andere zorg (bijvoorbeeld een medisch specialist) een beroep op je zorgverzekering gedaan. De kosten van die andere medische zorg bedragen 185 euro. Je krijgt die 185 euro niet vergoed, dit valt onder je eigen risico. Dat betekent dat je eigen risico voor dat jaar deels al is aangesproken, maar een eigen risico van 200 euro (385 min 185) resteert.  Voor de psychotherapie is in dit geval sprake van een eigen risico van 200 euro. Bij een behandeling van 20 gesprekken komt dit neer op 10 euro per gesprek. Bij 40 gesprekken is dat 5 euro per gesprek.

3) Eigen risico is nog helemaal niet aangesproken:
Je hebt een eigen risico van 385 euro. Je doet dat jaar, naast de psychotherapie, verder geen beroep op je zorgverzekering. Voor de psychotherapie is dan sprake van een eigen risico van 385 euro. Bij een behandeling van 20 gesprekken komt dit neer op 19,25 euro per gesprek. Bij 40 gesprekken is dat 9,6 euro per gesprek.

‘Restitutietarief tekort’
Omdat ik zonder contracten werk, is de kans aanwezig dat je niet de volledige rekening vergoed krijgt. Dat is omdat in  jouw polis kan staan dat je zorgverzekeraar slechts een deel van de nota hoeft te vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Zorgverzekeraars doen dit omdat ze je willen ontmoedigen om te gaan naar een zorgverlener die geen contract met hen heeft afgesloten. Het deel dat de zorgverzekeraar niet hoeft te vergoeden noem ik het ‘restitutietarief tekort’.

Kort gezegd zijn er drie mogelijkheden.

1) Naturapolis
Als je een naturapolis hebt, dan zal je zorgverzekeraar slechts 60 tot 75 procent van de rekening vergoeden. De rest is voor jouw rekening. Jouw restitutietarief tekort is dan 25 tot 40 procent.

2) Restitutiepolis met een te laag maximumbedrag
Er zijn restitutiepolissen waarbij de maximum vergoeding lager ligt dan het NZa-tarief. Dit zijn in feite “onechte” restitutiepolissen. Het bedrag dat vergoed wordt staat als het goed is in je polis vermeld.

3) “Echte” restitutiepolis (tot NZa-tarief)
Je hebt een restitutiepolis met dekking tot NZa-tarief. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de restitutiepolissen van ONVZ en PNOzorg.  In dit geval is géén sprake van een ‘restitutietarief te kort’.

Het is verstandig om je polis en/of je verzekeraar te raadplegen voor nadere informatie hierover voordat je aan de behandeling begint. Probeer de informatie en toezeggingen van je zorgverzekeraar op schrift (email) te krijgen omdat verschillende medewerkers van dezelfde verzekeraar geregeld verschillende informatie geven.

Nota’s
Hoe en wanneer er precies gedeclareerd gaat worden kunnen we samen afspreken. Het is van belang om te weten dat er pas een nota voor de verzekeraar kan komen na ofwel één jaar, ofwel als de behandeling beëindigd wordt.

Er zijn in beginsel twee mogelijkheden: ofwel dat ik de nota rechtstreeks indien bij je verzekeraar; of dat ik de nota aan jou geef waarna jij naar je verzekering gaat met de nota. Voor het eerste geval is het waarschijnlijk nodig om eerst een zogeheten “akte van cessie” te tekenen, waarmee je mij toestemming geeft om de rekening direct in te dienen. In het tweede geval kan het betekenen dat je een bedrag moet voorschieten; maar als dat een probleem is, dan kunnen we meestal wel afspreken dat je mij pas betaalt nadat de verzekeraar jou betaald heeft.

Gespreide betaling van het ‘restitutietarief tekort’
De kosten van een eventueel ‘restitutietarief tekort’ kunnen aardig oplopen. Een behandeling van een jaar kan neerkomen op een nota van 4.000 euro. Bij 25% restitutietarief tekort komt dit neer op 1.000 euro die je dan ineens zou moeten betalen.

Ik heb er daarom een sterke voorkeur voor om maandelijks alvast een bedrag in rekening te brengen waardoor het ‘restitutietarief tekort’ niet tot grote kosten in een keer leidt. Nadere afspraken hierover maak ik zodra iemand zich aanmeldt.

Niet verschijnen op de afspraak
Als je niet verschijnt op je afspraak, of je korter dan 24 uur van te voren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht), dan breng ik hiervoor 75 euro kosten in rekening die niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd kunnen worden.

Veranderen van zorgverzekering
Mocht je van zorgverzekeraar of polis willen veranderen, dan adviseer ik je om goed te checken hoe je dekking is bij het krijgen van psychotherapie bij iemand die geen contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar.